Tjänster

Psykologisk behandling

Vi tar oss an breda frågeställningar inom området, oro och stress, ångesttillstånd, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Innehållet bedrivs på kognitiv grund med samtal, men också med beteendearbete. Vi har tyvärr inte möjlighet att i dagsläget ta oss an individer med problematik inom områdena allvarliga tvång, psykossjukdomar eller PTSD.

Civil mönstring

Civil mönstring väljer vi att kalla vår insats inom vägledning och urval. Användningsområdet sträcker sig från egen nyfikenhet på förmågor och personlighet till lämplighet för en viss befattning eller utbildning. I sin basutformning prövas förmågan till logisk slutledning, även kallad generell begåvning, eller ”G”. Till detta kompletteras med personlighetstest enligt femfaktorsmodellen, ”Big five”. Det ingår två timmar för genomgång av resultaten med psykolog, både redovisning av resultat och diskussion runt hur din unika profil bäst kan göra sig gällande, t.ex. i studier eller arbetsinriktning. Denna bild kan spetsas och fördjupas efter överenskommelse med fler tester och bedömningar, t.ex. förmåga till kritiskt tänkande, uppmärksamhetsförmåga och uthållighet.

Vi ser att många individer kan ha nytta av denna insats, t.ex. inför val av universitetsutbildning, byte av arbetsinriktning eller inför en befordran eller chefsbefattning. Drivkraften kan vara både egen och utifrån ett företagsperspektiv maximal träffsäkerhet vid tillsättning av tjänst. Det börjar bli allt vanligare att företag begåvningstestar ny och befintlig personal, vår styrka är att arbetet handhas av legitimerade psykologer med bred erfarenhet av personbedömning. I dagsläget utförs arbetspsykologisk testning hos andra aktörer ofta av personer utan gedigen beteendevetenskaplig utbildning.

Handledning

Vi erbjuder handledning till personal, enskilt eller i gruppform. Ärenden kan röra vidareutbildning brett eller smalt inom områden som neuropsykiatriska tillstånd generellt eller specifikt med typiska yttringar i beteenden och tankesätt. Det kan röra handledning till personalgrupper inom olika former av stödboenden, behandlingshem eller annan form av vård. Vi har medarbetare med stor erfarenhet av att arbeta med handledning vid ytterst komplicerade ärenden, t.ex. problemskapande beteenden. Vi erbjuder också handledning/coachning av chefer både i eget yrkesutövande och i vägvalsfrågor som nyanställningar.

Psykologisk behandling innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.

Alla stöter någon gång i livet på svårigheter som kan kännas övermäktiga. Ibland räcker inte våra egna resurser till för att hantera det som vi står inför. Psykologisk behandling kan då vara ett alternativ som hjälper dig framåt.

Hos oss på Vitur får du ett gott bemötande av psykologer som har både kompetens och erfarenhet. Våra behandlingar kan hjälpa dig vidare i livet.