Psykologisk behandling

Söker du en erfaren psykolog med goda meriter är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Vitur. Vi finns centralt i Karlstad på Trädgårdsgatan.

Vitur AB i Karlstad

Psykolog i Karlstad

Välkommen till det privata alternativet inom det neuropsykiatriska området och specialiserad psykologisk kunskap. Vi utför utredningar, psykologiska bedömningar och erbjuder handledning till boenden och personal. Vi kan erbjuda skräddarsydda insatser utifrån en bred kunskaps- och erfarenhetsbas. Vi erbjuder också psykologisk behandling utförd av legitimerade psykologer. Alla medarbetare har lång och gedigen erfarenhet och har sedan 2015 levererat denna kunskap till både organisationer, projekt och enskilda individer.

Målsättningar

Vi strävar efter att leverera högklassig vård individanpassat och med lyhördhet för era önskemål.

Relationer

Relationella mönster är lätta att falla in i, men kan förändras. Ibland kan man behöva ett annat perspektiv för att upptäcka dem.

Välmående & hälsa

Svårt att få igång rutiner för träning? Vill du dra ned på eller sluta helt med tobak eller alkohol? Vi på Vitur kan hjälpa dig.

Karriär & stress

Oro, sömnsvårigheter och anspändhet börjar bli ett normaltillstånd för många. Vi hjälper dig att sortera och kanske hitta nya vägar att hantera din tillvaro. Vägledning till karriärbyte.

Neuropsykiatrisk utredning

Här hos Vitur utreder vi personer i åldersspannet 6 – 100+ år. Vi gör vårt yttersta för att anpassa utredningsmomenten efter individuella behov.

Syfte

En neuropsykiatrisk utredning har som målsättning och syfte att genom olika moment och informationsinsamlande fungera som underlag för ställningstagande till diagnos inom området. Oftast utförs arbete och bedömning av mer än en person, i våra utredningar får man träffa psykolog och läkare med specialistutbildning inom psykiatri. I en sådan utredning tittar vi framförallt på de delar som brukar kallas utvecklingsrelaterade tillstånd, ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd och begåvning. Utöver det neuropsykiatriska området utförs också differentialdiagnostiska överväganden samt bedömningar runt andra psykiatriska tillstånd, t.ex. ångestsyndrom och depression.

Metod

Sättet att arbeta på bygger mycket på att samla in information genom olika källor, främst från den person som utreds, det gör vi med intervjuer, olika former av test, t.ex. begåvningstest, uppmärksamhetstest eller andra test. Om det är möjligt vill vi också gärna intervjua någon annan som sett den som utretts under längre tid och i olika miljöer, ofta en förälder, men om detta inte är möjligt eller önskvärt brukar det gå bra att intervjua någon annan i omgivningen. Om det är möjligt vill vi också gärna se vad andra sett och bedömt, t.ex. skolhälsovård eller BUP/vuxenpsykiatri, journaler är nu ofta lättåtkomliga via 1177, annars kan dessa begäras in.

Bedömning

När den information vi samlat in bedöms som tillräcklig träffas utredningsteamet och går igenom allt material. Ibland anser vi att en eller flera diagnoser uppfylls och beskriver den vi träffat väl, ibland inte. Efter detta får den som blivit utredd träffa psykologen en gång till i ett möte där man tillsammans går igenom vad teamet kommit fram till, man får också alltid ett utlåtande i pappersform med de viktigaste slutsatserna. I görligaste mån bedöms också viktiga ICF-funktioner med gradering av svårigheter.

Neuropsykiatrisk utredning
Psykolog med lång erfarenhet

Hur brukar en utredning gå till?

Så som vi arbetar brukar det se ut så att man först får träffa psykologen vid två tillfällen, tre timmar per tillfälle med rast inlagt. Därefter följer ett besök hos läkaren.

Första tillfället hos psykolog

Då börjar vi med intervju runt olika områden, t.ex. koncentration, organisation/planering, skola/arbete, vänskap/relationer o.s.v. Ibland blandas intervju och test vid samma tillfälle för att ge lite mer omväxling.

Andra tillfället hos psykolog

Testning och kompletteringar av intervju vid tillfälle två. Begåvningstest brukar alltid utföras, andra test t.ex. uppmärksamhetstest efter behov och syfte. Det är en vanlig fråga varför man ska göra ett begåvningstest och svaret på det är att det är viktigt att se vilka förmågor man har inom området, det är t.ex. vanligt att de vi träffar har en ojämn begåvning med styrkor inom vissa områden och svårigheter inom andra.

Om dessa tider inte räcker till utökar vi tiden för kompletteringar. Vid utredning av barn och ungdomar är principen densamma, men fler anpassningar av situationen kan behövas. I dessa utredningar förskjuts också informationsinhämtningen mer till vårdnadshavare och skolpersonal.

Läkarbesök

Hos läkaren blir man också intervjuad och får svara på frågor om liknande områden som hos psykologen, men också frågor om fysisk och psykisk hälsa och historik. Läkaren testar också motorik/neurologi och kollar blodtryck/hjärta. Mötet brukar ta 60-90 minuter. Innan man går från mötet får man med sig en provtagningsremiss som tas med till valfri vårdcentral för att ta ett blodprov, ingen tidsbokning behövs. Det är viktigt för att kunna utesluta problem med t.ex. sköldkörtel eller vitaminnivåer som kan ge symtom som liknar de vi utreder.

Sammanfattning

I normalfallet handlar det alltså om tre tillfällen där den som utreds träffar oss:

  • Psykolog vid två tillfällen x 3 timmar
  • Läkare vid ett tillfälle 60-90 minuter
  • Intervju med någon som känner den som utreds lite bättre, t.ex. förälder, anhörig eller vän
  • Ett eget besök på vårdcentral för provtagning
  • Ibland lite egen tid i hemmet för att fylla i formulär/skattningsskalor
  • Ett avslutande besök där utredningsresultatet beskrivs, 60-90 minuter
  • Vid barnutredning återgivning av resultat till skola om så önskas

Arbetspsykologiska bedömningar

Utöver det mer kliniskt inriktade arbetet erbjuder vi nu också arbetspsykologiska bedömningar och vägledningsinsatser riktade till både företag, organisationer och privatpersoner. Området är brett och kan beröra urval av ny personal, ställningstagande till lämplighet för chefsbefattningar och som privatperson, vägledning för framtida studie/yrkesvägval. Vi arbetar uteslutande med begåvnings– och personlighetstest med evidens och tillförlitlighet. Legitimerade psykologer utför och bedömer resultaten.

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling

Våra kontaktuppgifter

info@vitur.se

Trädgårdsgatan 1A, 652 26 Karlstad

Hitta till oss

Vi finns centralt i Karlstad på Trädgårdsgatan 1A, nedan finner du en vy från Google Maps med vår position.

Vitur AB
Trädgårdsgatan 1A
652 26 Karlstad

Karta:

Kontaktformulär

8 + 5 =

Psykologisk behandling innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.

Alla stöter någon gång i livet på svårigheter som kan kännas övermäktiga. Ibland räcker inte våra egna resurser till för att hantera det som vi står inför. Psykologisk behandling kan då vara ett alternativ som hjälper dig framåt.

Hos oss på Vitur får du ett gott bemötande av psykolog som har både kompetens och erfarenhet. Våra behandlingar kan hjälpa dig vidare i livet.